O nama

Udruženje/Udruga

GRAĐANSKA ISKRA

Osnovni principi Udruženja su autohtonost, tolerancija, demokracija, raznolikost, dobrovoljnost i otvorenost.

Uvod

Udruženje podstiče i koordinira aktivnost svojih članova, kako u BiH tako u Evropi i cijelom svijetu, na ostvarivanju zajedničkih ciljeva i zadataka, a sve u skladu sa zakonom o udruženju i fondacijama a na bazi svojih programskih ciljeva radi kojih je udruženje i osnovano.

Ciljevi i djlatnosti udruženja

* zaštita tradicije i prava autohtonog naroda,
* afirmacija pluralizma, altruizma i tolerancije na principima da su svi jednaki,
* jačanje demokratskih principa i ravnopravnosti građana u cilju zaštite ljudskih prava,
* stvaranje pozitivnih i zdravih navika kod svih kategorija građana u smislu aktivnog odnosa prema društvenim događajima,
* podrška u aktivnostima civilnog društva na podizanju nivoa urbane svijesti, svijesti o značaju razvoja pojedinca i podsticaj socijalnog razvoja u svim segmentima društva,
* organizovanje humanitarnih, kulturnih, sportskih, privrednih i zabavnih manifestacija, u skladu sa zakonom,
* afirmacija zaštite životne sredine kroz recikliranje sekundarnih sirovina u skaldu sa zakonom,
*uticanje na ostvarivanje prava jednakosti spolova,
* uticanje na stvaranje uslova za razvoj agrara, hortikulture i ruralnih sredina,
* jačanje nevladinog sektora u lokalnoj i široj zajednici,
* zaštita i jačanje prava svih socijalnih kategorija stanvništva.
* aktiviranje na projektima zaštite čovjekove sredine,
* zaštita voda, šuma i priobalnih područja sa naznakom zdravog življenja,
* rad na projektima razvoja poduzetničke djelatnosti,
* edukativne aktivnosti sa članovima treće životne dobi, u skladu sa zakonom,
* uključivanje u rješavanje problema rastuće nezaposlenosti,
* zastupanje ideje jednakosti u školama,
* uticanje na ostvarivanje jednakosti prava u ostvarivanju zdravstvene zaštite,
* zaštita i podsticanje od nezaborava na kulturnu baštinu naših prostora
* kontakti i bliža saradnja sa dijasporom

Građanska Iskra

Projekti i ciljevi

Bosna i Hercegovina kroz vjekovni historijat opstanka i održivosti

Sjene

"Djela, ime i prezime - in memoriam"

Gradovi

Historijat i dokumentarni film
shape
shape

Članovi udruženja

GRAĐANSKA ISKRA

tolerancija, demokracija, raznolikost, dobrovoljnost i otvorenost

Edhem Aščerić

Predsjednik

pristupnica udruženju

Rješenje - Građanska Iskra
Poresko uvjerenje - Građanska Iskra
ID broj - Građanska Iskra
Statistički broj - Građanska Iskra
SWIFT - IBAN - Građanska Iskra