Radni kadrovi snimanja prve epizode u Zemaljskom muzeju

A. Zemaljski muzej Bosne i Hercegovine – Sarajevo:


* Antropologija (čovjek, kultura, prošlost, raznolikost, jedinstvo, sadašnjost, biologija)
• Prof. dr Damir Marjanović, genetika naših naroda kroz periode;
• Dr sc. arheolog, historičar Ana Marić, arheologija naših prostora;
• Mr. sc. Lebiba Džeko, etnologija kroz periode (slijedom);
• Doc. dr Amra Šečić – Beća, Iliri, antika – rimski period, stari – novi vijek;
• Doc. dr Dženan Dautović, srednjevjekovna Bosna, Bosansko kraljevstvo, pismo, jezik, crkva, kultura
religija;
• Prof. dr Husnija Kamberović, historiografija, nacionalni pokreti, moderna historija;
• Prof. Strajo Krsmanović, komparativna književnost teatrologija, filmologija;
• Dr.sc. arheolog, historičar Mirsad Sijarić, kulturna i umjetnička baština Bosne i Hercegovine;
• Dipl. pravnik i građanski aktivista, Vehid Šehić, društvena uređenja i organizovanje autohtone
zajednice sa drugim i drugačijim;
• Novinar i publicista, Dževdet Tuzlić, mediji publicistika, umjetnost.


B) Botanička bašta, Zemaljski muzej Bosne i Hercegovine – Sarajevo
SJENE „Djela, ime i prezime – in memoriam“

 

 

administrator